Group 29 Khởi Nghiệp - Khởi nghiệp nên đầu tư gì?

:white_check_mark: Sổ tay khởi nghiệp lưu lại những kiến thức, kỹ năng, bài học, kinh nghiệm và những tài liệu hấp dẫn dành cho các bạn trong quá trình khởi nghiệp.